Contacts

“IZHEVSK STATE MEDICAL ACADEMY”


 

Kommunarov street 281, Izhevsk, Russian Federation.

E-mail: izhsmu@gmail.com

+7 (499) 212-67-35